Biuletyn Nieruchomości Nr 1 - (1/2015) czerwiec 2015 r. Wydawca PTRMPTRM.

Biuletyn nr 1 (1/2015) do nabycia w formie e-book'a

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer "Biuletynu Nieruchomości", który od tej pory będzie się ukazywał regularnie jako czasopismo dwa razy w roku. Z uwagi na duże zainteresowanie Czytelników a z naszej strony chęć podniesienia poziomu biuletynu zdecydowaliśmy o tym, że stanie się on publikacją ciągłą.

Napisane przez

Nie ?netto?, nie ?brutto?, tylko współmiernie. VAT - co robi w szacowaniu nieruchomości?

I. Wprowadzenie.

Pytania dotyczące podatku VAT w szacowaniu nieruchomości w zasadzie w 99% procentach dają się sprowadzić do trywialnego zagadnienia: szacować według ?netto?, czy według ?brutto?, w sensie podatku VAT. Tak stawiany problem jest raczej ukierunkowany na czynności z podejścia porównawczego, gdyż jak się większości pytających wydaje, w podejściu dochodowym szacuje się według ?netto? i basta.

Zagadnieniom typu: czy wartość nieruchomości powinna być szacowana w cenach ?netto? czy w cenach ?brutto?, poświęcony jest wnikliwy artykuł Pawła Drelicha [Drelich 2012] zamieszczony na witrynie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych oraz swoisty esej Zbigniewa Niemczewskiego [Niemczewski 2013] zamieszczony na blogu autora.

Nie jest celem niniejszego artykułu szczegółowe analizowanie przepisu § 11 Rozp. RM z 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, jednak nie ulega żadnej wątpliwości, że jest technicznie możliwe szacowanie nieruchomości w podejściu dochodowym według zasady ?brutto?. Czy jest to zgodne z § 11 Rozp. RM z 21.09.2014 roku to inna sprawa, niekoniecznie przesądzona.

Jak to wynika ze zwykłego doświadczenia życiowego i zawodowego, w obrocie prawnym znajdują się różne oszacowania wykonane w podejściu porównawczym. Jakaś część z nich jest wykonana według zasady ?netto?, a część według zasady ?brutto?.

Przynajmniej tak się wydaje autorom tych oszacowań, a co za tym idzie także części odbiorców tych oszacowań. Jednak czy tak jest w rzeczywistości?

Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa

Problematyka związana ze służebnością przesyłu i bezumownym korzystaniem z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe od lat jest obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mimo to wiele związanych z tym zagadnieniem problemów nadal pozostaje nierozstrzygniętych.

Hanna Antczak
Napisała

Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości

Artykuł jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Dzierżawa rolnicza

W artykule przedstawiono zagadnienia zwiazane ze stawkami czynszów oraz stopą kapitalizacji gruntów rolnych w obrocie prywatnym.

Przesył "od środka?. Kilka praktycznych rozwiązań typowych problemów.

Artykuł jest pomocą warsztatową ukazującą typowe problemy z zakresu przesyłu rozumianego zgodnie z art. 3051 k.c. oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.