piątek, 27 styczeń 2017 18:07

Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych!

Z początkiem 2017r. (przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami), zostanie zniesiony obowiązek sporządzania i przekazywania do starostw wyciągów z operatów szacunkowych!

Artykuł, przedstawia rozwiązanie trudności, jakie rodzą się dla rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na
zlecenie komornika.

Wyceny dla potrzeb odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych wiążą się z pojęciem szkody. Rozumienie szkody nie zawsze jest zgodne z intuicją.

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z ryzykiem popełniania błędów i omyłek. Ich konsekwencją może być nawet utrata uprawnień. 

Pierwszy z cyklu artykułów przybliżających problematykę wycen dla celów egzekucji z nieruchomości.

Artykuł, skupia się na problematyce wycen wykonywanych dla określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieurchomości.

Problematyka związana ze służebnością przesyłu i bezumownym korzystaniem z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe od lat jest obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mimo to wiele związanych z tym zagadnieniem problemów nadal pozostaje nierozstrzygniętych.

Artykuł jest pomocą warsztatową ukazującą typowe problemy z zakresu przesyłu rozumianego zgodnie z art. 3051 k.c. oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.

W treści artykułu przedstawiono problemy przy ocenie operatów szacunkowych wynikające z interpretacji art. 157 UGN. Przedstawiono wątpliwości wynikające z doświadczeń PTRM oraz propozycje rozwiązań w tym temacie. Zawarto także próbę odpowiedzi na pytania: czy atr. 157 UGN jest potrzebny, co ma zawierać opinia o operacie oraz jakie są zadania zespołu oceniającego.