Krzysztof Rożko
Napisał 

Jak podchodzić do podejścia kosztowego.

W wielu krajach trwa spór pomiędzy teoretykami wyceny: czy wartość wyliczana w podejściu kosztowym jest już wartością rynkową czy tylko wartością zbliżoną do rynkowej. Podejmuje tę kwestię ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także archiwalny standard zawodowy KSWP1 - "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa".
Oba rodzaje wartości nie są tożsame, a jedynie do siebie zbliżone. Powstaje jednak pytanie, jakie są siła i istota tego związku.

Celem opracowania jest wyjaśnienie sensu tego związku i różnic pomiędzy jego komponentami, a także przedstawienie prawidłowego stosowania podejścia kosztowego, jeżeli związek pomiędzy wartością rynkową i odtworzeniową ma rzeczywiście istnieć.

Jeśli zainteresował Państwa tekst, to jest on częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia procedurę wyceny wartości rynkowej nieruchomości w podejściu kosztowym.
Omawia on:
- faktyczne różnice pomiędzy wartością odtworzeniową i wartością rynkową,
- pojęcie zysku inwestora i jego wpływ na wartość rynkową, w tym na przykładach sposób jego wyliczania,
- wzory obliczeniowe dla podejścia kosztowego proponowane w literaturze i proponuje wzór dla przyjętej metody,
- na przykładach sposób wyliczania liczbowego zużycia fizycznego, wewnętrznego i zewnętrznego,
- metodykę weryfikacji wartości ustalonej w podejściu kosztowym przy wykorzystaniu transakcji kupna-sprzedaży.

SUMMARY 
How to deal with the cost approach
This article presents the calculation procedure of the real estate market value in the cost approach. It describes:
- the actual differences between the replacement value and the market value,
- the term of the profit of an investor and its influence on the market value, including the method of its calculation with the use of examples,
- calculation formulas for the cost approach proposed in the literature and it proposes a formula for the accepted method,
- the way of calculating physical depreciation in digital values, internal and external, with the use of examples,
- the verification methodology of the value set in the cost approach with the use of a sale and purchase transaction.

Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 2328. Właściciel Biura Wycen Majątkowych i Pośrednictwa z siedzibą w Katowicach. Biegły sądowy z zakresu wycen nieruchomości oraz wycen przedsiębiorstw i ich udziałów. Przez kilka lat był członkiem Zarządu Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych. Obecnie jest członkiem zarządu Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości w Katowicach oraz członkiem Komisji Etyki Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Za swoją działalność w 2007 roku uzyskał srebrną odznakę "Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych". W 2010 r. uzyskał Świadectwo Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych REV, ponowione w roku 2015. Autor wielu publikacji w kwartalniku "Nieruchomość". 

strona www Autora www.prestiz-wyceny.pl/