Biuletyn nr 2 (2/2015) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk drugi numer,  z 2015 r, "Biuletynu Nieruchomości" Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, który ukazuje się jako czasopismo dwa razy w roku. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Napisane przez

Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości - uzupełnienie

Artykuł, w postaci tabeli porównawczej, jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Prawno - rzeczowy ślad przesyłu na cudzej nieruchomości

Bez względu na to czy jest ustanowiona służebność, czy mamy do czynienia tylko z bezumownym korzystaniem, ślad prawno-rzeczowy jest wyraźny: prawo własności zdefiniowane w art. 140 Kodeksu cywilnego [3] doznaje istotnych ograniczeń na pewnym obszarze. 
Ślad jest autentyczny....

Jak podchodzić do podejścia kosztowego.

W wielu krajach trwa spór pomiędzy teoretykami wyceny: czy wartość wyliczana w podejściu kosztowym jest już wartością rynkową czy tylko wartością zbliżoną do rynkowej. Podejmuje tę kwestię ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także archiwalny standard zawodowy KSWP1 - "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa".
Oba rodzaje wartości nie są tożsame, a jedynie do siebie zbliżone. Powstaje jednak pytanie, jakie są siła i istota tego związku.

Krzysztof Rożko
Napisał

Analiza rynku nieruchomości przy zastosowaniu programu Gretl

Jak przy pomocy ogólnie dostępnego oprogramowania przeprowadzić analizę rynku nieruchomości i w jaki sposób określić jakie cechy rynkowe i w jakim wymiarze będą wpływały na wartość nieruchomości. Zostanie przedstawiony przykład analizy rynku nieruchomości (wykonanej na potrzeby operatu szacunkowego) przy wykorzystaniu programu Gretl (GNU Regression Econometric and Time-series Library), należącego do grupy oprogramowania typu Open Source - oprogramowania bezpłatnego.