Biuletyn Nieruchomości Nr 1 - Listopad 2010 - do pobrania w formacie PDF

Drodzy Czytelnicy,

 Przedstawiamy pierwszy numer "Biuletynu Nieruchomości", który ukazuje się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Napisane przez

Włodzimierz Paszcza: Służebność przesyłu - wodociąg

Zakres wyceny obejmuje prawo do przebiegu dwóch wodociągów przez część nieruchomości oraz prawo, na czas nieokreślony, nieutrudnionego dostępu do nich w celu wykonania przeglądów i konserwacji, remontów lub modernizacji, za jednorazowym wynagrodzeniem.

Włodzimierz Paszcza: Wieloaspektowość służebności przesyłu.

Ze służebnością przesyłu spotyka się praktycznie każdy rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynnie ten zawód, przy czym jedni szacują to prawo bezpośrednio, a inni muszą je uwzględniać pośrednio w ten czy inny sposób, jako ograniczone prawo rzeczowe, obciążające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu wycenianej nieruchomości.

Leszek Flis: Służebność przesyłu w terenie leśnym. Studium przypadku.

W środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych od lat lansowany jest pogląd, że wartość służebności jest ściśle związana z wartością nieruchomości i nie powinna jej przekraczać.

Leszek Flis
Napisał

Jarosław Matejczuk: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej na terenie leśnym

Wnioskodawcą ustanowienia służebności drogi koniecznej jest właściciel nieruchomości o przeznaczeniu rolnym, która to nieruchomość została kilkanaście lat temu nabyta od Skarbu Państwa.

Jarosław Matejczuk: Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu pod linią WN 110 kV dla "nowonabywcy" za kwiecień 2009 roku

Z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod linią wysokiego napięcia wystąpiła osoba, która nabyła tę nieruchomość przy cenie jednostkowej zadeklarowanej w akcie notarialnym = 2,30 zł/m2. Roszczenie opiewało na "czynsz" za grunt pod linią przy stawce 4,30 zł/m2 miesięcznie.

Jarosław Matejczuk: Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za podziemny kabel telekomunikacyjny za okres od 1999 roku do 2007 roku (pełne 8 lat)

We wsi ułożono bezładnie kabel, jak się okazało bez pozwolenia na budowę, pod przykrywką rzekomego remontu linii. Kabel ułożono "na skrót" i stworzono kłopotliwą sytuację, za którą przyszło zapłacić TP S.A.

Kabel ułożono w okresie władania nieruchomością przez obecnego właściciela, który zgłosił roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie. Kabel usunięto w listopadzie 2007 roku.

Metodyka szacowania wartości roszczeń jest przedstawiona w artykule zamieszczonnym w bezpłatnym, dostępnym w formacie e-book'a, jako plik PDF,Biuletynie Nieruchomości nr 1.  

Jarosław Matejczuk: Używanie nieruchomości pod infrastrukturę - przypadki o charakt. służebnościowym.

W praktyce wyceny coraz częściej jest potrzebne określenie różnego rodzaju praw do wielu rodzajów sieci i pojedynczych instalacji infrastruktury technicznej.