Hanna Antczak
Napisała 

Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa

Problematyka związana ze służebnością przesyłu i bezumownym korzystaniem z gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe od lat jest obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mimo to wiele związanych z tym zagadnieniem problemów nadal pozostaje nierozstrzygniętych.

W artykule na podstawie przepisów prawa i orzeczeń sądowych pokazano jak rozumieć samo pojęcie służebności przesyłu obecnie i w okresie przed istnieniem przepisów je definiujących oraz jaka jest podstawa prawna ustanowienia służebności przesyłu.

Omówiono pojęcia wynagrodzenia i odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, a także pokazano różnice między nimi. Odpowiedziano na pytanie czy i na jakich zasadach należne jest wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dla nabywcy nieruchomości.

Zasadniczą częścią takstu jest omówienie zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Zawarto tu opis procedur i wzory obliczeń.

W artykule poruszono też zagadnienie stref ograniczonego użytkowania w kontekście istniejących zapisów w MPZP, a także pokazano zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia infrastruktury technicznej.

Autorka odnosię się też do metodyki określania wysokości opłat i odszkodowań z tytułu służebności przesyłu i bezumownego użytkowania, stosowanej przez Jarosława Matejczuka. 

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 1/2015. Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi. Od 2003r. rzeczoznawca majątkowy nr upr. 4021. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Moje hobby i pasja to wspieranie i praca na rzecz organizacji, których celem jest poprawa losu zwierząt.

strona www Autora www.wycenaantczak.eu