Włodzimierz Paszcza

Włodzimierz Paszcza

Urodzony w 1960 roku w Łodzi. W roku 1985 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. Studia podyplomowe z zakresu rynku nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2003 r.). Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 4354) uzyskał w roku 2005; zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Od 2008 roku jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.  W maju 2008 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Ze służebnością przesyłu spotyka się praktycznie każdy rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynnie ten zawód, przy czym jedni szacują to prawo bezpośrednio, a inni muszą je uwzględniać pośrednio w ten czy inny sposób, jako ograniczone prawo rzeczowe, obciążające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu wycenianej nieruchomości.

Zakres wyceny obejmuje prawo do przebiegu dwóch wodociągów przez część nieruchomości oraz prawo, na czas nieokreślony, nieutrudnionego dostępu do nich w celu wykonania przeglądów i konserwacji, remontów lub modernizacji, za jednorazowym wynagrodzeniem.