Jarosław Matejczuk
Napisał 

Przesył "od środka". Kilka praktycznych rozwiązań typowych problemów.

Artykuł jest pomocą warsztatową ukazującą typowe problemy z zakresu przesyłu rozumianego zgodnie z art. 3051 k.c. oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.


Opisano zagadnienie wartości służebności przesyłu, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia tej służebności oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod przesył.
Przedstawiono 6 konkretnych przykładów realnych nieruchomości dotkniętych przesyłem oraz pokazano sposób określenia odpowiednich wartości i wynagrodzeń.

SUMMARY
THE TRANSMISSION FROM THE INSIDE - SOME PRACTICAL SOLUTIONS TO COMMON PROBLEMS
The article is the workshop support showing the typical problems regarding transmission of the meaning of art. 3051 ofthe Civil Code and proposing ways of solving them.
Described the issue of transmission easements, remuneration for the establishment of the easement and compensation for non-contractual use of real estate for the transmission purposes. There were presented six concrete examples of real estate properties affected by transmission and shows how to determine the appropriate values and remunerations.

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 1/2015. Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Wykształcenie wyższe techniczne uzyskał w 1982 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa i zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998) oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2000). Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3447, stały biegły sądowy kilku kadencji, ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Specjalizuje się w szacowaniu nakładów i szkód w związku z nieruchomościami, wszelkich przypadków bezumownego użytkowania (w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne), w negocjacjach i wywłaszczeniach pod drogi i inne cele publiczne. Sporządza także opinie sądowe i pozasądowe za okresy minione i aktualne, jak również wszelkie opinie czynszowe. Członek Rady Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM). Działaność zawodową wykonuje prowadząc indywidualną Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego. O zainteresowania pozazawodowe najlepiej pytać osobiście.

strona www Autora matejczuk.com.pl